Общи условия - Хвани Честотата

Платформата “hvanichestotata.com” - наричана "Доставчик на услуги" е собственост на Бодиджой ЕООД, ЕИК: 202292167, Пловдив, ЖК Тракия, Бл. 91, Вх Б и е сайт за онлайн обучение.

Потребител, наричан още "получател на услуги" или "курсист" - всяко физическо лице, което използва материалите, предоставени от сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.

Обработване на лични данни - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

Коментар - оценка или критична забележка от страна на курсист, поставена на стените за съобщения.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България. Всички материали, включени в hvanichestotata.com, включително активираните конкретно за даден курсист, са собственост на сайта.

Възможно е някои от описанията на услугите в сайта да бъдат понякога непълни или наличната информация неактуална. Въпреки това ние от hvanichestotata.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

Характеристиките или цените на услугите, които се съдържат в платформата, могат да бъдат промeнени от доставчика по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които екипът на hvanichestotata.com предварително се извинява на своите потребители.

Hvanichestotata.com напомня да пазите конфиденциалността на данните, чрез които влизате в профила си в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт.

Достъпът до платформата с цел регистрация в сайта е позволен на всеки клиент/потребител, който има активна Facebook регистрация и ще използва услугата на територията на република България.

Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Hvanichestotata.com полага усилия да осигури безпрепятствен достъп до платформата и материалите в нея, като целта е да няма прекъсвания и грешки. Поради естеството на Интернет обаче непрекъснатият достъп не може да бъде гарантиран.

Достъпът /използването на сайта не дава на потребителя права да препродава или използва по търговски начин и с такива цели сайта и съдържанието му, както и видео материалите, до които получава достъп.

Всеки потребител има право само на една регистрация в сайта. Потребител с повече от една регистрация се смята за нарушител на правилата и бива деактивиран.

Цените на услугите, обявени в платформата, са крайни и са в българска валута /BGN/. Цените, начинът на плащане и срокът за плащане за онлайн обученията са посочени в сайта.

При плащания по банков път, разходите по банкови такси са за сметка на курсиста.

Всеки потребител се счита за уведомен с настоящите общи условия, публикувани в секцията "Общи условия".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права на доставчика на услуги

Доставчикът на услуги има право по смисъла на Закона за електронната търговия при регистриране на потребител в сайта hvanichestotata.com да изпраща поискани и не поискани търговски и нетърговски съобщения на електронната поща на получателя, който е заявили съгласие за това, поставяйки съответната отметка при създаване на профил.

Доставчикът има право да съхранява и обработва за целите на сайта hvanichestotata.com личната информация и личните данни, предоставени недвусмислено със съгласието на потребителя при неговата регистрация, а и впоследствие при протичане на курсовете на обучение.

Доставчикът има право след започване на курс на обучение от страна на курсиста, да задържи и да не върне заплатените от него пари за обучение, когато прекъсването на последното се дължи на виновно неизпълнение от страна на потребителя на услуги.

Доставчикът има право да сигнализира компетентните органи за наличие на нарушение на авторските права при неправомерно използване ресурсите на сайта и материалите, които потребителят получава, като при нарушение на авторското право се дължи обезщетение на носителя на правото. Правото на обезщетение се търси по съдебен ред.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от курсиста вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до сайта hvanichestotata.com поради технически причини и други.

Потребител има право да поиска платената от него сума за онлайн курс да бъде възстановена до 30 дни от поръчката на курса.

За да получи заплатената сума обратно, потребителят следва да я поиска чрез писмо на info@hvanichestotata.com, предоставяйки банкова сметка, по която преводът да бъде извършен. Сумата следва да бъде изпратена в 30-дневен срок, считан от датата на поискване.

Hvanichestotata.com си запазва правото да прекрати достъпа или да премести всички видео уроци и онлайн учебни материали, ако потребител е поискал платената сума да му бъде възстановена или умишлено или не, е предоставил достъп до курсовете на сайта на трети лица.

Задължения на доставчика на услуги:

Доставчикът на услуги се задължава да предоставя ясна и точна информация относно предлаганите в сайта услуги, като си запазва правото и е възможно някои от описанията на услугите в сайта да бъдат понякога непълни или наличната информация - неактуална. При наличие на неясноти, моля, обърнете се към посочените в сайта контакти, като наш сътрудник ще отговори своевременно на всички Ваши запитвания.

Права на потребителя

Да се възползва лично от ресурсите, предоставени на сайта.

Да поставя коментари на отредените за целта места, като спазва добрия тон и не изпраща търговски или други нежелани съобщения (спам). Всички съобщения, съдържащи послания с рекламен характер, обидни и нецензурни изрази, както и свързани с кракове и пиратство на интелектуална собственост ще бъдат изтривани без предупреждение. При многократно нарушение потребителя ще бъде деактивиран.

Да се възползва от ресурсите, предоставени за съответното ниво и група, в която курсистът е записан, без да ги предоставя на трети лица.

Задължения на потребителя:

Потребителят се задължава да използва всички предоставени онлайн курсове за лична употреба и да не да ги споделя с трети лица, освен ако не е предоставено изрично разрешение от стрaна на hvanichestotata.com.

Да не публикува в сайта съобщения и материали, противоречащи на българското законодателство, на интернет етиката, съдържащи порнография, заплахи за живота и неприкосновеността на човека, призоваващи към насилие и расова, етническа и религиозна вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица, материали, които съдържат търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, материали, които са обект на авторско право на трети лица, както и материали, съдържащи невярна информация или клевета. В такива случаи администраторите имат правото да изтриват материалите и да предоставят на засегната страна наличната на сайта информация за нарушителя, както и да деактивират профила на нарушителя без предупреждение и да уведомят компетентните органи на прокуратурата при очевидно наличие на извършено престъпление, за което потребителят носи наказателна отговорност.

Курсистът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на администраторите на hvanichestotata.com

Курсистът се задължава да не приема буквално казаното или написано в сайта и да използва собствената си преценка и здрав разум при използване на информацията, поместена на сайта.

ЮРИСДИКЦИЯ

Споровете, възникнали между страните доставчик и потребител на услуги, ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно - пред компетентните съдилища на Република България в съответствие с българското законодателство.

Условия за защита на личните данни

Hvanichestotata.com се отнася сериозно и отговорно към личните Ви данни. Можете да получите повече информация за използването на бисквитки от сайта тук. Можете да прочетете цялата ни политика за поверителност тук.

>